Ro-reglement og sikkerhedsbestemmelser for Ebeltoft Ro- og Kajakklub

Ifølge klubbens vedtægter er klubben underlagt de til enhver tid gældende love og bestemmelser fra hhv Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano- og Kajak Forbund (DKF), hvortil kommer de regler og sikkerhedsbestemmelser som klubbens bestyrelse løbende fastsætter baseret på de lokale forhold.

Dette dokument er en sammenskrivning af alle disse forhold fordelt på klubbens kajak- og roaktivitet og indgå i det regelsæt som nye medlemmer skriver under på at have modtaget og forstået som en del af indmeldelsesproceduren. Med henblik på at opfylde klubbens informationspligt overfor medlemmerne får alle nuværende medlemmer dokumentet tilsendt en gang om året i forbindelse med den årlige kontingentopkrævning.

Klubbens ro-reglement og sikkerhedsbestemmelser dækker således alle former for roaktivitet som klubbens aktive medlemmer foretager sig i klubbens regi, herunder også roaktivitet i egne både når denne aktivitet tager udgangspunkt i klubbens fysiske eller organisatoriske rammer.  

Bestemmelserne er efterfølgende beskrevet fordelt på følgende afsnit:

 1. Ro-reglement og sikkerhedsbestemmelser for kajakroere (gælder alle typer af kajakker).
  1. Helårs ro-reglement
  2. Særlige sikkerhedssbestemmelser (DKF krav)
  3. Vinter ro-reglement
  4. Retningslinier for ”Børn- og junior medlemskaber”
  5. Blanket: Rotilladelse til Junior-kajakroere (efter officiel frigivelse).

 

 1. Ro-reglement og sikkerhedsbestemmelser for roere (gælder for alle typer af robåde)
  1. Helårs ro-reglement
  2. Vinter ro-reglement

 

 1. Ro-reglement og sikkerhedsbestemmelser for kajakroere (alle typer af kajakker).

Ro-reglementet skal i henhold til DKF fordeles på og omfatte følgende 3 farvandsområder:

 1. Klubbens daglige ro-vand.
 2. Alle andre farvande end det daglige ro-vand, bortset fra åbent vand.
 3. Åbent vand, defineret ved at roeren er uden for svømmeafstand fra land (ca. 300 meter fra områder hvor man kan bunde.)

 

Ad 1. Klubbens daglige ro-vand.

Klubbens ”daglige rovand” er Ebeltoft Vig  i en afstand af indtil 200 m fra bredden eller fra lavvandet område, hvor man kan bunde. Det daglige rovand er begrænset af Sletterhage Fyr mod nord og af ”vindmøllemolen” (før færgehavnen) mod syd stadigvæk forudsat at du ror langs kysten. Det er således tilladt at følge kanten af Ahl Hage omkring ”vraget” og videre langs kysten ud til ”vindmøllemolen”. I magsvejr og kun i sommerhalvåret kan grupper på mindst 2 frigivne roere ro ”Vigen rundt” og passerer det åbne farvand, fra 2. grønne bøje (sandhagen) til Bogens Hoved, visa versa.

Klubbens sikkerhedsbestemmelser dækker ro-aktivitet i klubbens daglige rovand.

 

Ad 2. Klubbens andre farvande.

Klubbens ”andre farvande” er alle sejlbare danske kystnære områder samt søer og åer i en afstand af indtil 200 m fra bredden.

Ved roning i ”andre farvande” skal roeren ud over de normale sikkerhedsbestemmelser medbringe cockpit-overtræk, pumpe eller øse, kompas og/eller mobiltelefon, kort over området og roeren skal til enhver tid have en plan for at komme i land efter kæntring, hvis landgang er umulig på grund af havnemole, skrænter eller klipper. Havkajakker skal herudover medbringe pagajflyder (paddlefloat) .

 

Ad  3. Klubbens åbent vand

Vand ud over 200 meter fra bredden, herunder havet er ”åbent vand”, hvor ro-aktivitet ikke er dækket af klubbens sikkerhedsbestemmelser. Ro-aktivitet på åbent vand kan kun ske efter en til lejligheden indgået skriftlig og underskrevet særaftale med kajakchefen eller formanden og skal blandt andet tage højde for at der skal medbringes reservepagaj eller -paddel, nødblus og slæbetov og at roeren til enhver tid skal have aftalt hjemkomst- og/eller kontakttider med en pårørende.

 

1.a Helårs sikkerhedsbestemmelser.

 

Klubbens helårs sikkerhedsbestemmelser dækker som udgangspunkt sommersæsonen, men skal samtidig betragtes som et minimumskrav for roning i vintersæsonen, hvortil så kommer de specielle krav og sikkerhedsbestemmelser der gør sig gældende for vintersæsonen (se senere).

 

 1. Alle aktive medlemmer har pligt til at kende og efterleve klubbens ro-reglement og sikkerhedsbestemmelser og underskriver som en del af indmeldelsesproceduren, at de har modtaget, læst og forstået disse. For juniorer under 18 år gælder det, at de skal have forældre/værge som medunderskriver (se også afsnit 1.c ”Retningslinier for Børn og junior medlemskaber”).
 2. Kravene for at blive frigivet til at ro alene er som følger:
 • Har dokumenteret svømning på 600 m i svømmehallen eller i havet (max 12 mdr. gammelt svømmebevis accepteres)
 • Har dokumenteret egenfærdigheder svarende til EPP2 TUR/KAP over for en af klubbens instruktører *) eller har gyldigt EPP2 bevis.
 • Skal have roet min 40 km som instruktions-/fællesroning med en af klubbens instruktører/hjælpeinstruktører
 • Kan i tilfælde af kæntring altid bjærge sig selv i land
 • Har dokumenteret kendskab til lovgivning og lokale forskrifter omkring færdsel på vandet over for en af klubbens instruktører *).
 • Skal være fyldt 12 år ved sæsonstart 1. april (se dog også: Retningslinier for ”Børn- og junior medlemskaber”)
 • Rettighederne til fri-roning gælder klubbens sommersæson , det kræver herudover ”vintergodkendelse” at ro i vinterhalvåret (se ”vinter ro-reglement”).

 

*) Klubbens instruktører er certificeret som:  ”Instruktørniveau 2 TUR/KAP” eller ”Instruktørniveau 2 HAV”

 

Klubben tilbyder efter behov kajak-instruktionskurser til nye medlemmer mod et gebyr på kr. 500.

Kurset afvikles fra klubben og planlægges i henhold til klubbens ”Instruktionsmanual” der modsvarer EPP2 TUR/KAP egenfærdigheder. Kurset afvikles typisk over 5-10 lektioner og afsluttes om muligt med EPP2 TUR/KAP certificering.

 

 1. CE-certificeret svømmevest skal altid medbringes i kajakken og skal som udgangspunkt altid anvendes af roeren. Medlemmer over 14 år, der engang har roet mere end 500 km indenfor sammen sæson, må ro uden svømmevest i sommerhalvåret, hvis der i øvrigt ikke er noget, der taler imod det.

 

 1. Sommersæsonen for kajakroning er fra 1/5 til 1/10. Bestyrelsen kan vælge at udvide sommersæsonen i det tilfælde at vandet er min. 10 grader varmt.
 2. Enhver rotur skal inden afgang registreres i ro-protokollen (Rokort.dk) med starttid og mål for turen. Ved hjemkomst skal turen straks opdateres med ankomsttid og km. Hvis turen er af længere varighed (mere end 3 timer) og foretages alene, noteres samtidig forventet tidspunkt for hjemkomst i klubben.
 3. Ture må afkortes i forhold til forhåndsregistreret mål og varighed – men aldrig forlænges eller ændres (retning) undervejs af hensyn til eventuel eftersøgning.
 4. Det frarådes at gå ud i høj sø, medmindre roeren har tilstrækkelig erfaring, således at roning kan ske uden risiko for kæntring med fare for liv og båd. Af sammen grund må der kun roes når det er lyst. Det vil normalt sige en time før solopgang og en time efter solnedgang.
 5. Der må ikke foretages solo “entringsøvelser” uden forudgående aftale med kajakchefen eller en af  klubbens instruktører med henblik på at undgå ”alarmkald”.
 6. Den frigivne roer har selv ansvaret for sikkerheden ved alle former for ro-aktivitet, herunder at vedkommendes færdigheder og udstyr sikkerhedsmæssigt svarer til de forhold under hvilke aktiviteten afvikles.
 7. Den frigivne roer har selv ansvaret for at vedligeholde egne sikkerhedsmæssige færdigheder.
 8. Medlemmer, der har eller får en sygdom, som kan medføre lammelser eller bevidsthedstab, skal straks orientere klubbens bestyrelse herom og følge de henstillinger denne måtte vælge at iværksætte.

 

1.b Særlige sikkerhedsbestemmelser

Afledt af DKF´s krav om stillingtagen til sikkerhedsspørgsmål i særlige situationer præciseres følgende forhold:

Under instruktion

Instruktørens og/eller de af instruktøren udpegede hjælpeinstruktørers ordrer skal følges.

I vinterhalvåret

Se reglement for vinterroning afsnit 1.c.

I mørke

Der må ikke roes i mørke uden særlig tilladelse fra kajakchefen eller formanden.

I områder med væsentlig erhvervstrafik

Passage ved Trafikhavnens og Skudehavnens indsejling, skal foretages med særlig agtpågivenhed for trafik af større både. Pas på jer selv, de større både kan typisk ikke se os for molerne.

Med aktive medlemmer, der endnu ikke er frigivet

Kan i roligt vejr ro sammen med en af klubbens erfarne roere/hjælpeinstruktører efter tilladelse fra kajakchefen eller én af klubbens instruktører. I vinter sæsonen er alle former for roaktivitet forbeholdt aktive og frigivne medlemmer.

Med aktive medlemmer i form af børn og juniorer

For børn og unge under 12 år gælder, at de skal kunne svømme mindst 350 m og altid skal ro sammen med frigivne voksne over 18 år – og efter forældres/værges skriftlige samtykke. Se endvidere afsnit 1.d: Retningslinier for Børn og junior medlemskab i Ebeltoft Ro- og Kajakklub.

Med personer (gæster og aktive medlemmer) med handicap eller sygdomme, som kan påvirke evnen til at færdes sikkert i kano og kajak

Kun efter aftale med kajakchefen.

Med gæster

Klubbens aktive og frigivne medlemmer kan i sommersæsonen og i roligt vejr invitere én gæst (af gangen) med på 1-2 introduktionsture efter at have sikret sig at vedkommende kan svømme. Vedkommende medlem påtager sig det fulde ansvar for både klubbens ejendom og gæstens ro-aktivitet.

1.c Vinter sikkerhedsbestemmelser

 1. Kajakchefen tildeler, efter individuel vurdering, tilladelse til vinterroning. Medlemmer, der ønsker at ro vinterroning, skal selv rette henvendelse herom. Alle aktive medlemmer over 14 år, der har roet mere end hhv. 200km/300 km de sidste 12 måneder kan ansøge om vintertilladelse.

Rettigheden til vinterroning administreres af Rokort.dk. Har man én gang fået denne rettighed bevilget videreføres den automatisk fra år til år, så længe at roeren har roet hhv. 200 km for fællesroning og 300 km for soloroning indenfor de sidste 12 måneder.

 1. Tilladelse til vinterroning gives på 2 niveauer som henholdsvis:
 • VINTERTILLADELSE SOLO med tilladelse til at ro alene – husk ALTID at ro helt tæt på land med henblik på egenredning !!!
 • VINTERTILLADELSE FÆLLES med tilladelse til at deltage i fællesroning og til at ro med minimum 1 makker som også er frigivet og har godkendelse til vinterroning. Under hele turen skal roerne holde så tæt kontakt med hinanden, at makker-redning kan udføres umiddelbart efter eventuel kæntring, men også i forbindelse med vinter fællesroning skal man til enhver tid selv kunne bringe sig i land i tilfælde af kæntring.

 

 1. Reglerne for vinterroning gælder uanset om der anvendes privat båd eller klubbåd, så længe at der roes med udgangspunkt i et medlemskab af Ebeltoft Ro- og Kajakklub.

 

 1. Vinterroning dækker perioden 1. oktober til 1. maj, dog kan bestyrelsen fra år til år vælge at udvide perioden for sommerroning når vandet er over 10 grader varmt.
 2. Der må som hovedregel kun roes når roeren / roerne føler sig sikre på at roning kan ske uden risiko for kæntring.
 3. Der skal altid bæres svømmevest.
 4. Roning skal altid foregå så tæt ved land som muligt. Det vil sige, at du skal kunne bunde indenfor 50 meter hvis du kæntrer. Det er dog tilladt at krydse havneindsejlingerne og at ro i inderhavnen.
 5. Ved vinterroning afgrænses de forskellige farvande som følger:

”Klubbens daglige ro-vand” begrænset af Nato-havnen mod nord og af Vindmøllemolen (før færgehavnen) mod syd – stadigvæk forudsat at du ror langs kysten / lavvandet område. Det er således tilladt at følge kanten af sandhagen ved Ahl Hage via kost 1 og kost 2 og videre omkring vraget og videre ud til Vindmøllemolen. Bemærk: følg altid sandhagen således at du kan se og navigere efter bunden – så du må IKKE ro helt ud omkring kost 2.

”Klubbens andre farvande” defineres som i sommerperioden, men kun i en afstand af 50 meter fra bredden / lavvandet område, hvor man kan bunde. Undtaget herfra er deltagelse i DKF-kajakstævner, hvor man må ro i henhold til stævne arrangørens henvisninger.  

”Klubbens åbent vand” må aldrig besejles i vintersæsonen.

 1. Der må KUN roes i dagtimerne – hvilket betyder fra solopgang og til solnedgang.
 2. Det anbefales at roeren er iført våddragt eller lignende beskyttelse mod kulden.

1.d Retningslinier for børn og junior medlemskaber i Ebeltoft Ro- og Kajakklub.

Børn og junior medlemskab defineres som alle under 20 år, samstemmende med aldersgrænserne for klubbens kontingentsatser. Medlemmer i aldersklassen 20-25 betegnes som ”Unge”, har lavere årskontingent men optages og behandles øvrigt som alle øvrige ”Aktive” over 25 år.

 

Medlemsgruppen ”Børn og junior” defineres og administreres som følger:

 

”Klubbens børn” (jvf. generalforsamlingen i 2013):

Målgruppe: Børn af klubbens ”aktive” forældre i aldersklassen 8-15 år.

Definition: Medlemskab som ”Klubbens børn” giver adgang til alle klubbens sportslige aktiviteter, men altid og kun ifølge med forældre – og underlagt forældrenes personlige ansvar. ” Klubbens børn” oprettes med selvstændig login til Rokort.dk, men uden dørkode, da de jo netop ikke skal have selvstændig adgang til klubben eller til på egen hånd at deltage i klubbens sportslige aktiviteter.

Aktivitet: Klubben (i form af forældregruppen) arrangerer i sommerhalvåret ugentlige aktiviteter for børnene, herunder også kajakroning med henblik på igennem leg og træning at forberede dem på en dag at kunne blive optaget som ”Ungdomsroer” og gennemgå klubbens ”Introduktionsforløb” (svarende til opnåelse af et EPP2 certifikat).  Forældregruppen kan frit vælge også at arrangere børneaktiviteter (dog ikke kajakroning) i vinterhalvåret, herunder at deltage i klubbens ugentlige svømmetime.

 

Junior medlemskab.

Målgruppe: Børn i aldersklassen 15-20 år. Der kan evt. opnås dispensation for at optage junior medlemmer allerede fra 13-års alderen, hvilket vurderes fra barn til barn af klubbens kajakchef i samråd med den pågældendes forældre.  

Klubbens junior medlemmer inddeles i følgende 3 grupper, hvor de alle sammen starter i ”Junior Instruktion” og efterfølgende, i samråd med instruktør og forældre, overgår til enten ”Junior Klub” eller ”Junior Fri”:

 

 1. Junior Instruktion:

Alle junior medlemmer starter i denne gruppe som er under konstant ledelse og opsyn af klubbens instruktører med henblik på at uddanne dem til at kunne opnå et EPP2 certifikat og hvad der i øvrigt til enhver tid måtte være af krav i klubbens frigivelseskriterier. Når junior medlemmet opfylder disse kriterier og kan frigives indstiller den pågældende instruktør dem til enten ”Junior Forældregruppen” eller ”Junior Fri”.

Junior Instruktion vil typisk blive afviklet som et selvstændigt instruktionsforløb for disse juniorer (meget gerne med deltagelse af deres forældre) med speciel hensyntagen til de unges behov og interesser.

 

 1. Junior Klub:

Denne gruppe omfatter frigivne juniorer som er frigivet i henhold til klubbens regler, og som efter samråd imellem den pågældendes instruktør / klubbens ungdomsrepræsentant og den unges forældre ikke må ro alene.

Ro-aktiviteter i denne gruppe vil således altid være med deltagelse af en eller flere instruktører eller af disse udpegede hjælpeinstruktører i form af voksne roere (<20 år) som fra gang til gang påtager sig ansvaret for gruppen.

Der afholdes typisk 2 ugentlige ro-arrangementer for Junior-Klub medlemmer i sommersæsonen

 

 1. Junior Fri:

Denne gruppe omfatter frigivne juniorer som er frigivet i henhold til klubbens regler, og som efter samråd imellem den pågældendes instruktør / klubbens ungdomsrepræsentant og den unges forældre må ro alene.

Skriftlig frigivelses-blanket (vedhæftet) skal foreligge underskrevet af både instruktør og forældre.

Det pågældende junior medlem optræder herefter med alle de rettigheder og forpligtelser som gælder for alle klubbens aktive medlemmer.  Her tænkes specielt på overholdelse af klubbens ro-reglement for hhv sommer og vinter og som ansvarlig for adgang til klubhuset og for anvendelse af klubbens materiel.

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

Alle børn og juniorer skal ved indmeldelse udfylde indmeldelsesblanket, attesteret af forældre – og betale kontingent.

For Klubbens Børn udgør årskontingent kr. 150 (som tillæg til forældres normale ”Aktiv” kontingent).

For Junior Medlemmer udgør årskontingent kr. 500 og herudover betales Instruktionsgebyr på kr. 500 inden opstart af instruktionsforløb.

…………………………………………………

Alle børn og juniorer skal som alle aktive medlemmer og INDEN FØRSTE TUR PÅ VANDET oprettes i Rokort.dk og skal løbende opdateres med korrekt medlemstype (Klubbens Børn / Junior Instruktion / Junior Klub / Junior Fri).

 

1.e Frigivelsesblanket for junior-roere.

Formålet med frigivelsesblanketten er dels at dokumentere at vedkommende junior medlem er frigivet i henhold til Ebeltoft Ro- og Kajakklubs frigivelseskriterier – og dels at dokumentere på hvilket niveau vedkommende er frigivet, og at dette sker med fuld forståelse og accept af forældre/værge.