Vedtægter og regelsæt.

Ebeltoft Ro- og Kajakklub tilstræber at fungerer på medlemmernes præmissser, men for at få dagligdagen til at fungere så godt som muligt har hhv Generalsamlingen og Bestyrelsen valgt at sammensætte efterfølgende sæt af vedtægter og regelsæt for klubbens administration og for medlemmernes daglige anvendelse og klubben og klubbens faciliteter.

 • Vedtægter for Ebeltoft Ro- og kajakklub
 • Sauna regler
 • Udlejning af klublokale

Udover disse vedtægter og regelsæt henvises til klubbens “Ro-reglement og sikkerhedsbestemmelser” som regulerer medlemmernes ro-aktivitet med henblik på at sikre både det enkelte medlem og klubbens faciliteter/udstyr.

 

Sauna-regler

 1. Saunaovnen skal tændes ca. ½ time før saunaophold påbegyndes – brug ”timer” hvis du først skal ”på vandet” så ovnen ikke bare står og ”brænder” – og brug altid den GRATIS RESTVARME ved at slukke ovnen min.  ½ time før du planlægger med at forlade saunaen.
 2. Kast aldrig mere vand på ovnen end hvad der umiddelbart kan fordampe (så vi undgår vand på gulvet)
 3. Forlad altid sauna´en med døren lukket – restvarmen indgår i opvarmning af motionsområdet.
 4. Start altid med at gå i bad
 5. Adgang i alle former for ro- og løbetøj er FORBUDT!
 6. Fodtøj, badekåber mm placeres udenfor saunaen
 7. Hvis du skal have væske med i saunaen – er det KUN tilladt at medbringe RENT vand i bløde plastikflasker (typisk 1-gangs flasker).
 8. Efterlad ALDRIG hverken tøj eller håndklæde i saunaen.
 9. Medbring altid rent og tørt håndklæde til at sidde på – og til at tage om dig (som lændeklæde)
 10. Anvendelse af sauna koster kr. 10,00 / person – dog således at der min. skal indbetales kr. 30 hver gang saunaen tændes. Det er vedkommende der tænder saunaen der har ansvaret for at min. betaling opnås – alternativt selv at betale restbeløbet.
 11. Overhold altid følgende etiske regler således at ALLE klubbens medlemmer kan få glæde af vores nye sauna:
 • Et saunabesøg fungerer bedst når man er afklædt og kroppen kan svede frit, sådan som vi kender det fra svømmehallen. Da der imidlertid her er tale om en FÆLLESSAUNA kan det at optræde afklædt, eller bare det at være sammen med andre der er afklædt, opleves som grænseoverskridende, og det er derfor SOM UDGANGSPUNKT PÅBUDT ALLE AT VÆRE IFØRT LÆNDEKLÆDE i form af stort håndklæde når de opholder sig i saunaen.
 • KUN når der blandt alle saunagæsterne er ENIGHED om at afklædthed accepteres, er det tilladt at fjerne lændeklædet, men husk at det stadigvæk er påbudt at sidde på sit medbragte håndklæde.
 • Du er ALTID velkommen i saunaen, men når du som ”ny gæst” skal ind i en allerede besøgt sauna så husk lige at banke på og afvente svar således at eventuelle afklædte saunagæster kan nå at tildække sig i henhold til overstående regler.

Tilbage er bare at ønske klubben tillykke med den nye sauna – og ønske Jer alle en rigtig god fornøjelse.

Bestyrelsen


Udlejning af klublokale.

Klublokalet kan efter nærmere aftale med Lisbeth Knudsen (tlf. 61862459) lejes af aktive medlemmer (ungdom og

voksen), idet dog klubbens aktiviteter prioriteres højest ved vurdering af, om lokalet er disponibelt på en given dato – se

også Rokort.dk. Reservationer kan maximalt bookes 12 måneder forud.

Lejeperioden er fastsat til 1 døgn (24 timer) og vil normalt være fra kl. 10.00 på udlejningsdatoen til kl. 10.00 den

efterfølgende dag. Alle afvigelser herfra skal ALTID aftales med Lisbeth Knudsen, der således også kan pålægge lejer

andre restriktioner, med henblik på at opnå den mest smidige afvikling for alle parter under hensyntagen til andre

arrangementer.

Det forudsættes at vedkommende medlem der lejer lokalet har en personlig interesse i arrangementet (forstået således

at det vedrører dennes nærmeste familie) og selv deltager i og er til stede under hele arrangementet, samt at

vedkommende overfor klubben påtager sig det fulde ansvar for sine gæsters gøren og laden.

Eventuelle afvigelser fra ovenstående anvendelse af klublokalet skal fra gang til gang godkendes af bestyrelsen.

Pris pr døgn maj – oktober kr. 600 incl. elektricitet og varme *)

Pris pr døgn november – april kr. 650 incl. elektricitet og varme *)

Samlet afregning skal ske senest 5 dage før lejemålet til klubbens konto.

Reg no: 9360

Konto no: 3085645918

Ved manglende betaling bortfalder reservationen.

Lokalet afleveres inden for den aftalte lejeperiode rengjort med vægt på følgende:

 Gulvet vasket

 Toiletter rengøres

 Køleskab tømmes og rengøres

 Affald fjernes og nye affaldsposer sættes i stativerne

 Kaffefiltre fjernes fra maskinerne

 Opvaskemaskinen tømmes for vand og risten renses

  Viskestykker, håndklæder og duge tages med hjem, vaskes og bringes tilbage til klubben indenfor 5 dage.

Det bemærkes at klubbens medlemmer til enhver tid har ret til frit at færdes overalt i klubben, bortset fra i klublokalet

under selve arrangementet, og det henstilles derfor til gæsterne om primært at benytte handicaptoilettet.

Lokalet har inventar – borde, stole og service til 48 personer.

*) Ved kortere lejemål på op til 3 timer halveres lejen.

Bestyrelsen

Maj 2015

 

Vedtægter for Ebeltoft Ro- & Kajakklub.

Version af November 2015.

 • 1

Foreningens navn: Ebeltoft Ro- & Kajakklub (ERKK)

Hjemsted: Ebeltoft Kommune

Stiftet: 25. april 1990

Foreningens stander: Blå dobbelt bølge med gul åre på hvid bund

 • 2

Foreningens formål: Er at vedligeholde og styrke interessen for Ro- og Kajaksporten under de

bedst mulige forhold.

 • 3

Medlemskab af andre foreninger:

ERKK er medlem af Ebeltoft Idrætsforening (EIF), Dansk Forening for

Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) under Dansk

Idræts Forening (DIF), og er undergivet disses love og bestemmelser.

 • 4

Medlemmer: Aktive.

Skal aflægge svømmeprøve efter DFfR´s (300 m) og DKF´s 600m)

reglementer eller forevise gyldigt svømmebevis, der opfylder

reglementerne.

Junior roere: 15-20 år (under 20 år ved sæsonstart)

Senior roere: fra fyldte 20. år ved sæsonstart

Klubbens børn: børn af klubbens aktive medlemmer ( – 14 år)

Medlemskab som ”Klubbens børn” giver adgang til alle klubbens

sportslige aktiviteter, men altid og kun ifølge med forældre – og

underlagt forældrenes personlige ansvar.” Klubbens børn” oprettes med

selvstændig login til Rokort.dk, men uden dørkode, da de jo netop ikke

skal have selvstændig adgang til klubben eller til på egen hånd at deltage

i klubbens sportslige aktiviteter.

Passive:

Klubben tilbyder 2 former for passivt medlemskab kaldet ”Passiv

Social” og ”Passiv Sport”:

”Passiv Social” giver adgang til klubbens fester og øvrige sociale

arrangementer, men giver ikke adgang til at deltage i klubbens sportsorienterede

aktiviteter så som roning, fitness og svømning. ”Passiv

Social” udstyres med login til Rokort.dk, med henblik på at medlemmet

kan holde sig orienteret om klubbens aktiviteter og tilmelde sig klubbens

sociale arrangementer.

”Passiv Sport” har samme muligheder som ”Passiv Social”, og kan

derudover deltage i klubbens sports-orienterede aktiviteter – på nær

roning – og vil derfor også have selvstændig adgang til klubbens

faciliteter (dørkode).

Optagelse: Bestyrelsen kan i enkelttilfælde modsætte sig, at optagelse

finder sted.

 • 5 Kontingent: 1: Fastsættes for 1 år af gangen på ordinær generalforsamling.

2: Kontingent grupper:

 1. a) Junior Roere

 2. b) Senior Roere

 3. c) Klubbens Børn

 4. d) Passiv Social

 5. e) Passiv Sport

3: Kontingent terminer:

Kontingent betales 1 gang årligt ved

sæsonstart/indmeldelse.

 • 6

Eksklusion: Såfremt kontingent ikke er indbetalt inden en måned efter sidste rettidige

indbetalingsdag, er medlemmet udelukket fra at deltage i klubbens

aktiviteter.

I øvrigt kan bestyrelsen enstemmigt ekskludere et medlem, når særlige

forhold giver anledning dertil.

Vedkommende medlem skal inden afgørelsen træffes, have haft

lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han/hun kan fordre spørgsmålet

om eksklusion afgjort på næste ordinære generalforsamling.

Spørgsmålet om eksklusion, skal optages som særskilt punkt på

dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver vedtagelse af

2/3 af de afgivne stemmer blandt de fremmødte medlemmer.

 • 7

Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens

anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes inden årsskiftet, indkaldes

med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Denne indkaldelse skal indeholde endelig dagsorden med forslag fra

medlemmer.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal

være bestyrelsen i hænde senest den 1. oktober.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingent restance.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Passive har taleret, men ikke stemmeret.

 • 8

Dagsorden: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte flg. punkter.

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4) Behandling af indkomne forslag.

5) Fastsættelse af kontingent (jfr. § 12)

6) Forelæggelse af budgetforslag (hovedposter)

7) Valg af bestyrelse (jf. §5 – stk. 12) og 2 suppleanter

8) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant

9) Valg af udvalg

10) Eventuelt

 • 9

Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af

bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 stemme berettigede

medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes mindst 1 måned

efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om

det emne/de emner, der ønskes behandlet.

Om indkaldelses måde og udsendelse af dagsorden, gælder

bestemmelserne i § 7.

 • 10

Generalforsamlingens ledelse m.v.:

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal jfr.

dog § 6, 15 og 16. Dog skal afstemning og valg foregå skriftligt på

begæring fra 1 stemmeberettiget medlem, ligesom alle afstemninger om

eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et

referat af forhandlinger optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

Protokollen underskrives af dirigenten.

 • 11

Bestyrelsens sammensætning og pligter:

Klubbens bestyrelse består af 8 medlemmer med nedennævnte

funktionsområder. Klubbens daglige ledelse forestås af et af bestyrelsen

nedsat forretningsudvalg på 3 medlemmer, der repræsenterer klubben i

alle forhold.

Formanden er klubbens repræsentant og født medlem af

forretningsudvalget. Hun/han på ser, at lovene overholdes og indkalder

til bestyrelsesmøde mindst 4 gange pr. år.

Næstformanden er stedfortræder for formanden og født formand for

klubbens sponsor udvalg.

Kassereren fører klubbens regnskab, sørger for opkrævning af

kontingent og udbetaler penge for klubben efter formandens anvisninger.

Sekretæren fører klubbens korrespondance og forhandlingsprotokol,

udarbejder rostatistik, ordner klubbens arkiv og fører tilsyn med

rojournal og er født formand for PR-udvalget.

Rochefen er født formand for roudvalget, der står for roningen i klubben,

sørger for roernes instruktion og styrmændenes uddannelse,

tilrettelægger svømning, godkender langture og planlægger kaproninger,

det sidste dog i samråd med den øvrige bestyrelse.

Kajak rochefen er født formand for kajakudvalget og skal samarbejde

med rochefen om tilrettelæggelse af roning i klubben, sørge for roernes

instruktion, tilrettelægge svømning, godkende langture og planlægge

kaproning, det sidste dog i samråd med den øvrige bestyrelse.

Materiel forvalteren er født formand for materiel- og husudvalg.

Udvalget fører tilsyn med klubbens huse, inventar, område og lejrudstyr.

Ved istandsættelse af ovennævnte bistås udvalget af klubbens

medlemmer. Udvalget underretter bestyrelsen om behov for større

reparationer og sørger for, at de bliver udført.

Ungdoms repræsentanten varetager ungdomsafdelingens interesser.

 • 12

Valg af bestyrelse: På lige år vælges:

Formand, næstformand, materielforvalter, rochef, ungdomsrepræsentant,

2 suppleanter.

På ulige år vælges:

Formand, kasserer, sekretær, kajak rochef, ungdomsrepræsentant, 2

suppleanter.

Genvalg kan finde sted.

Ved indtrædelse ved ledighed i valgperiodens løb, konstituerer

bestyrelsen sig selv med suppleanten.

I bestyrelsen skal sidde mindst 7 juridiske myndige medlemmer.

 • 13

Regnskab: Klubbens regnskabsår er 1/10 – 30/9.

Driftsregnskab, status, forsynet med påtegning af revisor, forelægges

den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 • 14

Revision: Der vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 2 år af gangen, dog

således, at en er på valg hvert år. Revisionen er kritisk.

Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det

samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede.

Regnskabet forsynes med påtegning.

 • 15

Vedtægtsændring: Ændringer til disse vedtægter kan ske på enhver ordinær

generalforsamling, når mindst ½-delen af klubbens medlemmer stemmer

for forslaget. Er dette ikke tilfældet skal der indkaldes til ekstraordinær

generalforsamling, hvor beslutning træffes med almindeligt

stemmeflertal.

 • 16

Klubbens ophør: Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed

indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Vedtagelse følger samme regler som for vedtægtsændringer.

I tilfælde af ophør realiseres klubbens ejendele.

Eventuelle midler hensættes til brug for kræfter i Ebeltoft

Idrætsforening, der senere vil arbejde for en genetablering af klubben.

***

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. april 1990 og ændret ved ordinær

generalforsamling den 16. november 1992, samt bekræftet på ekstraordinær generalforsamling den

 1. januar 1993. (Dirigent: Henning Kovsted)

Ændret på ordinær generalforsamling november 1996 og bekræftet på ekstraordinær

Generalforsamling den 5. april 1997. (Dirigent: Finn Vangsøe)

Ændret på ordinær generalforsamling den 31. oktober 1998 og bekræftet på ekstraordinær

generalforsamling den 27. marts 1999. (Dirigent: Finn Vangsøe og Irene Rønnow)

Ændret på ordinær generalforsamling den 26. oktober 2013 og bekræftet på ekstraordinær

generalforsamling den 27. november 2013. (Dirigent: Mogens Fischer)

Justeret efter ordinær Generalforsamling oktober 2015, efter udfald af kontingentgruppe ”Ungdom”

(20-25 år). (Dirigent Else Kovsted)